Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

NATJEČAJ za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA – PREDŠKOLSKE DJECE

ODGOJITELJ/ICA – PREDŠKOLSKE DJECE

Radno mjesto

Mjesto rada: STON, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: 2 smjene

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 8.9.2022.

Natječaj vrijedi do: 16.9.2022.

Posloprimac

Razina obrazovanja:
• Viša ili prvostupanjska
• Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Stručni ispiti: Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit

Radno iskustvo: 1 godinu

Ostale informacije:
Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13 i 98/19) Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Ston” objavljuje:

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA – PREDŠKOLSKE DJECE na određeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su: članak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
• završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

Uz prijavu treba priložiti:
– životopis(vlastoručno potpisan)
– dokaz o državljanstvu
– dokaz o stručnoj spremi
– dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je osoba oslobođen/a polaganja stručnog ispita
– dokaz o radnom iskustvu (Potvrda iz elektronske baze podataka HZMO, ne starija od dana objave ovog natječaja)
– dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od dana objave ovog natječaja): potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema čl. 25. stavaku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema čl. 25. stavaku 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidatu ne nisu izrečene zaštitne mjere iz čl. 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.),
članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 148/13 i 981/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. 39/18 i 32/20) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na Natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti: Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave.

Prijave na natječaj dostaviti na adresu: Dječji vrtić „Ston”, Trg kralja Tomislava 1, 20 230 Ston.

Nepravodobne i nepotpune zamolbe se neće razmatrati.

Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja putem službene stranice Vrtića.

Poslodavac

Poslodavac: Predškolska ustanova DJEČJI VRTIĆ STON

Kontakt: pisana zamolba: Trg kralja Tomislava 1, 20 230 Ston

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *