Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Natječaj za mjesto ODGOJITELJA / ODGOJITELJICE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

Radno mjesto

Broj: 2189891

Mjesto rada: PUTNIKOVIĆ, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 2

Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 11.8.2022

Natječaj vrijedi do: 19.8.2022

Posloprimac

Razina obrazovanja:
• Viša ili prvostupanjska
• Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: 1 godinu

Ostale informacije:
Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ston od 09.08.2022. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ston objavljuje

NATJEČAJ
za prijem  za radno mjesto
odgojitelj/ica  na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje), 2 izvršitelja/ice u Područni vrtić Putniković
Za prijam u radni odnos odgojitelja/ice kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13,98/19 i 57/22) te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97).

Poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu može obavljati osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, a koji može biti:
a) preddiplomski sveučilišni studij,
b) preddiplomski stručni studij,
c) studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,
d) diplomski sveučilišni studij,
e) specijalistički diplomski stručni studij.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:
1. punoljetnost
2. zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
–  Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će    izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.
1. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22).

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijam u radni odnos kandidati moraju priložiti sljedeće dokumente:

• životopis (vlastoručno potpisan),
• dokaz o državljanstvu,
• presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
• elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
• kao dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostavljaju se sljedeći dokumenti (ne stariji od 6 mjeseci).
a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Ston kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21) je:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) je:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog natječaja.

Prijave se podnose preporučeno poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, u sjedište Dječjeg vrtić Ston, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu DJEČJI VRTIĆ STON, Put braće Mihanović 4, 20230 Ston .

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Poslodavac

Poslodavac: Predškolska ustanova DJEČJI VRTIĆ STON

Kontakt:
• osobni dolazak: PUT BRAĆE MIHANOVIĆ 4, 20230 STON
• pismena zamolba: Put braće Mihanović 4. 20230 Ston
• e-mailom: vrticston@gmail.com

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *