Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Natječaj za poziciju POMOĆNI RADNIK – ASISTENT (M/Ž)

Radno mjesto

Mjesto rada: STON, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno; reizbor

Radno vrijeme: 20 sati tjedno

Način rada: Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Djelomično

Natječaj vrijedi od: 13.10.2022.

Natječaj vrijedi do: 21.10.2022.

 

Posloprimac

Razina obrazovanja:
• Srednja škola 4 godine
• Viša ili prvostupanjska
• Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Ostale informacije:
Pomoćni radnik  na radno mjesto asistent/pomoćnik djeci s teškoćama u razvoju.

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijem u radni odnos kandidati moraju, uz vlastoručno potpisanu prijavu, priložiti sljedeće dokumente:

– zamolbu
– životopis
– presliku osobne iskaznice
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.)
– uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.)

Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u tekstu ovog natječaja za osobe u muškom rodu uporabljene su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog natječaja.

Prijave se podnose preporučeno poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, u sjedište Dječjeg vrtića Ston, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu DJEČJI VRTIĆ STON, Trg kralja Tomislava 1,20230 Ston s naznakom  «NE OTVARAJ –  za natječaj Pomoćni radnik-asistent“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Poslodavac

Poslodavac: Predškolska ustanova DJEČJI VRTIĆ STON

Kontakt: pisana zamolba: Trg kralja Tomislava 1, 20 230 Ston

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *